Το ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ απασχολεί προσωπικό εποχιακά.

Κατά την ελαιοκομική περίοδο (Νοέμβριος με Απρίλιο) απασχολούνται περίπου 25 άτομα, με εμπειρία και εξειδίκευση στους τομείς: ηλεκτρολογίας, μηχανολογίας, χημικών αναλύσεων, λογιστικής διαχείρισης, επικοινωνίας.

Η ομάδα μας

Η πολύχρονη πείρα των εργαζομένων στις συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, καθώς και η πλήρης συμμόρφωσή τους με τους κανονισμούς ασφαλείας που επιβάλλει η νομοθεσία, είναι οι προϋποθέσεις για την ασφαλή λειτουργία του εργοστασίου.

Απόδειξη, ότι η μέχρι τώρα πορεία μας έχει ολοκληρωθεί χωρίς κανένα ατύχημα στους εργαζομένους ή σημαντική ζημιά στον εξοπλισμό του εργοστασίου.